Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening en doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Als dat zo is, horen wij dat graag want klachten over onze dienstverlening nemen wij altijd zeer serieus!

Middels een adequate klachtenbehandeling streven wij naar het verbeteren van de klanttevredenheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij volgen hiervoor de onderstaande procedure.

Klachtenmelding

Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u deze per e-mail te zenden naar klachten@mandaatassuradeuren.nl.

Bevestiging

Binnen 7 dagen na ontvangst van uw klacht bevestigen wij u schriftelijk dat uw klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.

In de bevestiging wordt opgenomen:

 • de datum waarop de klacht is ontvangen
 • een korte omschrijving van de inhoud van de klacht
 • de wijze waarop wij de klacht gaan onderzoeken
 • de termijn waarop verwacht wordt dat er nader contact met u zal worden opgenomen. In beginsel trachten wij elke klacht binnen maximaal 14 dagen af te handelen
 • de naam van degene die de klacht in behandeling heeft
 • de wijze waarop wij voor verdere contacten over de klacht door u benaderd kunnen worden.

Klachtendossier

Voor elke klacht wordt een speciaal klachtendossier gemaakt.

Wederhoor

Indien de klacht betrekking heeft op personen die onder onze verantwoordelijkheid werken, informeren wij de betrokkenen over de ontvangen klacht en vragen hen om commentaar. Van de reactie van betrokkenen wordt een schriftelijke samenvatting gemaakt en na ondertekening door betrokkenen aan het klachtdossier toegevoegd.

Behandeling van uw klacht

Indien de beoordeling van uw klacht door ontbrekende informatie niet mogelijk is, wordt u hiervan binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw klacht in kennis gesteld.

U ontvangt binnen 21 dagen een motivering van ons ingenomen standpunt. Bij voorkeur wordt getracht om te komen tot een persoonlijk gesprek. Indien u hier geen prijs op stelt wordt u schriftelijk geïnformeerd over ons oordeel. Indien de termijn van 21 dagen niet kan worden gerealiseerd, wordt u hierover geïnformeerd.

Indien wij u schriftelijk informeren over ons oordeel, bevat de brief minimaal de volgende gegevens:

 • de datum waarop de klacht werd ontvangen;
 • korte omschrijving van de klacht;
 • resultaten van het onderzoek dat wij naar aanleiding van uw klacht hebben ingesteld;
  ons oordeel over uw klacht;
 • de eventuele vervolgacties die wij richting u zullen ondernemen;
 • de mogelijkheid om over ons standpunt verder contact te hebben;
 • informatie over de geschillencommissie waartoe u zich kan wenden indien u meent dat uw klacht niet correct is behandeld.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd of wilt u uw klacht na behandeling voorleggen aan een officieel klachteninstituut, dan kunt u zich binnen drie maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Wilt u geen gebruik maken van de diensten van het KiFiD? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900 – 355 22 48
consumenten@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer is 300.012273.